Gi̇zli̇li̇k Ve Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Poli̇ti̇kası / Privacy PolicyMefhum.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’
(KVKK)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, mefhum.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen
veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için;
 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
verebilmek için;
 Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları
sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
 Reklam tercihlerini analiz etmek için,
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mefhum.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin
aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler,
doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta mefhum.com altyapısını
kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve
kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile
hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı
kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “mefhum.com Çerez
Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için
lütfen tıklayın.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
 mefhum.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres,
telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak
giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı
tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler,
konum verileri şeklinde;
 mefhum.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi
amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek vesair yollarla kişisel verilerini
paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli,
sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket,
oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal
medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık
veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter,
Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık
profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
mefhum.com, KVKK’nin yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım
hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri
bulunmamaktadır.
6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda
sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında
kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel
Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli
korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
 Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet
alınan iş ortaklarımız,
 Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi diğer
resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya
kuruluşlarına,
 mefhum.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel
kişilere,
Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.
7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
mefhum.com , kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nin 12.
Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz
kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem
kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla

mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nin 4. maddesi uyarınca mefhum.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak
tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda mefhum.com’un yürürlükteki
mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve
güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi
gerekmektedir.
9. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
 Kişisel Veri Sahibi, mefhum.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
 KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
10. İletişim ve Başvuru Yöntemi
mefhum.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında
Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@mefhum.com e-posta
adresine yöneltebilirler.
mefhum.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla
olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli
işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde,
mefhum.com ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine
göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer kanallarımızda kişisel verilerinizi
paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme
yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, bir
medya uygulaması olan mefhum.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında,
uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde
bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle
paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı
kullanmadan önce mefhum.com’a başvuruda bulunacağınızı KVKK’de büyük öneme haiz,
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
Bu sözleşme en son 16/03/20 tarihinde güncellenmiştir.
Privacy Policy
PERSONAL DATA PROTECTION AND PRIVACY POLICY
We show full sensitivity to the safety of your personal data. Your personal data is processed and stored in the accordance of Personal Data Protection Law (KVKK) No.6698
How Your Personal Data Can be Processed:
Your personal data whether as parts or as a whole on condition that is a part of a data record, can be changed, reorganized, stored, registered and recorded manually in the accordance with the KVKK No.6698. Every action that performed on your personal data which is in the scope of KVKK will be accepted as ‘processing of personal data’.

Objectives of Processing Your Personal Data and The Data We Have to Share for Legal Reasons:
Your personal data will be processed under the secondary regulation of KVKK No.6698
for;
Sharing it to give our members greater opportunities alone or with individuals or institutions in a legal framework.
Informing public agents, courts or prosecutors with the legislation in cases of public security and legal disputes if needed.
Developing our products and services
Being able to fulfill the requirements of the services we provide to our customers in accordance with the requirements of the contract and technology.
Analyzing advertisement preferences.

Information About Third Parties or Organizations Which Your Personal Data Can Be Transferred:
For the purposes above, we can transfer your personal data to; our primary shareholders, shareholders, advertisers, our partners from inside or outside of the country, member companies using mefhum.com and individuals or institutions which are a part of this service, partner formations from inside or outside of the country which are providing us a service of data processing or conducting an activity, third parties, and organization.
Our regulations for cookies which will be used for advertisement are in "Mefhum.com Cookie Policy". It is part of this "Privacy and Personal Data Protection Policy" you are reading right now. For more information, please CLICK HERE.

The Way We Collect Your Personal Data:
Your personal data can be collected and processed:
With the forms in mefhum.com website or app; name, surname, address, phone number, personal email address; preferences, IP records, cookies, time and details about surfing in pages that signed in with username and password and with the geodata;
With data collected (in a virtual or physical platform, in person or distant, verbal, written or in an electronic media) from people who shared their personal data(business card, cv etc.) because of the purpose of establishing a trading relationship with mefhum.com, making a job application, offering, etc.
In addition, your personal data can be collected and processed with the information obtained from web sites, blogs, competitions, questionnaires, games, campaigns, and similar (micro) websites; open sections and data from social networking sites such as Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, etc. and the information obtained from open data-based public domains, readings and clicking e-bulletins.

Your Collected Personal Data Before the Entry in the Force of the KVKK:
There is no collected personal data because mefhum.com wasn’t effective on April 7, 2016, which is the entry in the force date of KVKK.


Transfer of Your Personal Data:
For being processed in Turkey and preserved in abroad, your personal data can be transferred, with the ways above, in accordance to the contract, to services in abroad (in the countries with enough safety about the protection of personal data which are authorized by Personal Data Protection Commission) on condition that being in the scope of KVKK.

Your personal data can be transferred if needed;
To our partners providing a service and\or having a collaboration for presenting and advertisement of our products and services,
To competent authorities who will locate you in case of an emergency service call.
To regulatory and supervisory authorities and other government agencies as courts and directorates of execution, state institutions and organizations that are authorized to demand your personal data.
To legal entities that have your phone number and in a trade relation with mefhum.com.

Preservation and Protection of Your Personal Data:
Mefhum.com is obliged to providing physical and programmed safety measures like data accessing management, activity records, cryptography in order to protect your personal data. Mefhum.com is obliged to prevent illegally processing of databases and systems that have your personal data, in accordance with 12th article of KVKK. In the event of receiving the information of your data has obtained illegally by someone, the Personal Data Protection Commission will be informed codified in accordance to the legal regulation.

Having Your Current and Accurate Personal Data:
Mefhum.com is responsible for having your current and accurate personal data as per article 4 of KVKK. In this context, for mefhum.com to fulfill the obligation, our members must share their current and accurate data or updating it via the website or mobile application.

The Personal Data Owner’s Legal Rights:
As per article 11 of KVKK No.6698 which entered in the force on October 7, 2016; The rights of the personal data owner, in accordance with KVKK No.6698, are as in below;
By making an application to mefhum.com (data supervisor), the personal data owner has the rights to;
Know if his data will be processed,
Demand information if his data has been processed,
Know the purpose of processing his data and if it is relevant to the purpose,
Know the third parties in Turkey or abroad that personal data can be transferred to
Demand correctness of personal data if its processed wrong or not complete.
Demand personal data to be erased or destroyed within the frame of conditions in the article 7 of KVKK.
Demand third parties that the data is processed to, being informed in case of destroying, erasing, correcting the personal data
Object if there is an outcome against him after processed data is being analyzed by only automatic systems.
Demand indemnification in case of any suffering because of the processing of the data illegally.

Communication and Application Method:
Data Supervisor Delegate who will be assigned by mefhum.com will announce it on the website that this document belongs and in the Registry of Data Supervisors when its legal structure is completed.

The Personal Data Owners can email their questions, opinions, and demands to info@mefhum.com.
Mefhum.com can respond to these emails within 30 days with an affirmative
egative respond, written or in digital. The processes that is demanded must be free of charge. Unless if demands bring costs, mefhum.com reserves its right to claim a charge. Mefhum.com will set this fee, if needed, in accordance with the wage scale in the 13th article of KVKK.
By sharing your personal data in our apps, web sites and our other channels, you will officially accept (with your free will):
You will inform mefhum.com before using your legal rights,
The data you shared with mefhum.com, which is a media application, can be shared with third parties for trading on condition that it is beneficial for members and also can be shared in web sites, apps, social media channels,
Getting notifications and suggestions,
Conditions about processing, ways of processing, transferring data, selling and other subjects in our Personal Data Protection and Privacy Policy.
This contract last updated in 16\03\20.
:
/ :

Dinleme Kuyruğu

Açık